Leutar.net, veb sajt koji koristite, poštuje pravo na privatnost korisnika usluga i garantuje im pravo da odaberu da dijele podatke koji se na njih odnose. Obezbijedićemo da se lični podaci naših korisnika obrađuju u skladu sa važećim odredbama zakonskih propisa u skladu sa važećim odredbama Evropske unije. Ova Politika privatnosti omogućava Vam da saznate šta je podatak o ličnosti, kako obrađujemo lične podatke korisnika naših usluga, u svojstvu korisnika sajta i aplikacije.

Podatak o ličnosti

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Rukovalac podacima o ličnosti

Rukovalac podacima o ličnosti je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade. U ovom slučaju rukovalac podacima o ličnosti je Leutar.net. Za obradu vaših ličnih podataka i sprovođenje vaših prava vezanih za obradu, možete se obratiti na sledeću adresu: [email protected].

Povreda podataka o ličnosti

Povreda podataka o ličnosti je povreda bezbednosti podataka o ličnosti koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa podacima o ličnosti koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

Čuvanje i rokovi čuvanja podataka o ličnosti

Podatke o ličnosti pohranjujemo i čuvamo u svojim internim evidencijama, u papirnom ili elektronskom obliku u odnosu na koje primenjujemo sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Podaci koji se prikupljaju radi izvršenja zaključenog Ugovora, čuvaju se u periodu od 10 godina ili u drugom roku, ukoliko je drugačiji rok propisan drugim zakonom koji obavezuje rukovaoca da prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti. Podaci koji se čuvaju na osnovu informisanog pristanka čuvaju se do iscrpljenja konkretne svrhe, ili do opoziva pristanka u smislu člana 15 stav 3 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji označava i automatski prestanak dalje obrade podataka o ličnosti, u roku od 5 dana od dana upućivanja tog opoziva, a sami podaci se brišu ili anonimizuju;

Informisani pristanak znači da smo Vas prethodno obavestili detaljno o svim bitnim aspektima obrade Vaših podataka, između ostalog i putem ovog Obaveštenja, i da ste nakon toga prihvatili obradu na opisani način. U slučaju obrade na osnovu informisanog pristanka, ovlašćeni ste da taj pristanak u svakom trenutku opozovete, opoziv povlači za sobom prestanak svake dalje obrade, s tim da ne utiče na obradu koja je do tada vršena. Opoziv se vrši na različite načine u zavisnosti od svrhe za koju su konkretni podaci prikupljeni, na primer slanjem imejla da ne želite više da budete na našoj mejling listi, itd.

Prava korisnika

Korisnik ima: – pravo pristupa svojim podacima, uključujući i dobijanje kopije podataka – pravo na zahtevanje ispravke podataka – pravo na brisanje podataka – pravo na prenos podataka – pravo na prigovor ma obradu podataka o ličnosti – pravo na podnošenje pritužbe nadzornom organu za zaštitu ličnih podataka – pravo ograničavanja obrade podataka – pravo na sudsku zaštitu, kao i pravo na naknadu štete u slučaju nezakonite obrade

U cilju ostvarivanja Vaših gore navedenih prava, možete nam se sa obrazloženim zahtevom obratiti na e-mail: [email protected].

Deljenje podataka

Vaši podaci mogu biti preneti trećim licima kao što su IT kompanije koje održavaju naše informacione sisteme ili razvijaju našu internet stranicu, licima koja u naše ime i za naš račun vrše određene radnje obrade, marketinškim agencijama kao i drugim našim partnerima. U slučaju prenosa podataka, mi ćemo zahtevati da naši partneri čuvaju tajnost i bezbednost Vaših podataka kao i da sprovedu odgovarajuće mere kako bi se obezbedila zaštita podataka o ličnosti, te da pristupaju podacima i obrađuju ih na način da poštuju obaveze propisane Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim propisima. Vaši podaci mogu biti prosleđeni državnim organima i drugim privrednim subjektima koji su ovlašćeni za obradu podataka na osnovu važećih zakona. Na osnovu Vašeg dobrovoljnog pristanka za obradu podataka od strane Leutara, Vaše lične podatke nam takođe ustupate: za beleženje istorije pregledanja naših veb sajtova i aplikacija, u marketinške svrhe (uključujući automatizovanu analizu vaših interesovanja, i to isključivo u cilju plasiranja Vama odgovarajućih reklamnih poruka), sve uključujući i postavljanje kolačića na Vašem uređaju. Data saglasnost se odnosi i na obradu Vaših ličnih podataka u marketinške svrhe od strane naših partnera.

Kolačići za Internet sajtove

Na našem sajtu koristimo kolačiće. Korišćenjem ovog sajta, saglasni ste da koristite kolačiće i druge slične tehnologije. Kolačić je jednostavna tekstualna datoteka koja se čuva u veb pretraživaču dok korisnik pregleda neki veb sajt. Kolačići obično sadrže naziv sajta sa kojeg korisnik posećuje sajt, i postojanje kolačića generiše jedinstveni broj koji se koristi za identifikaciju pretraživača za koje je potrebna veza sa sajtom. Kolačiće ili druge slične tehnologije koristimo da naša veb stranice i aplikacija funkcionišu brže i da se lakše koristi, u cilju optimizacije sadržaja kao i za odgovarajuće plasiranje reklamnih poruka, u skladu sa očekivanjima i interesovanjima Korisnika, u cilju prikupljanja statistika koje nam omogućavaju da razumemo kako se koriste veb lokacije (uključujući usluge naše aplikacije) i u cilju unapređenja funkcionalnosti i sadržaja. Kolačići se koriste u cilju identifikacije prijavljenog korisnika, a u svrhu prikazivanja relevantnih informacija koje odgovaraju interesovanjima korisnika. Uklanjenje Kolačića je moguće putem promene podešavanja u vašem internet pregledaču – internet browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera itd.). Uskladištene Kolačiće možete obrisati iz vašeg internet pregledača, s tim da uklanjanje pojedinog Kolačića može dovesti do umanjenja funkcionalnosti Internet sajta.

Dodatne informacije i pitanja

Sva dodatna pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti, uključujući tu i način ostvarivanja prava lica čiji se podaci obrađuju, mogu se uputiti na e-mail: [email protected]. Na sva pitanja odgovorićemo najkasnije u roku od pet radnih dana.

Prihvatanje i početak važenja politike privatnosti

Ovim putem lica čiji se podaci obrađuju potvrđuju da su pročitala, razumela i prihvatila gore opisanu obradu podataka o ličnosti. Ova Politika privatnosti se primenjuje od 24.05.2021. godine. Ova Politika privatnosti se može periodično ažurirati, ali tako da se dostignuti nivo zaštite privatnosti neće umanjivati.