„Nemanjići” kao Dorćolci

Serija o slavnoj srpskoj dinastiji u produkciji Javnog servisa, kao najskuplji produkcijski projekat u istoriji srpske televizije, nailazi na oprečne reakcije istoričara.

Ka­da uči­telj mla­dom Rast­ku Ne­ma­nji­ću po­ru­ču­je da ko­nač­no „ski­ne mrak”, sva­ka­ko ne mi­sli da ode do of­tal­mo­lo­ga i ski­ne ka­ta­rak­tu. Uči­te­lje­vo upor­no in­si­sti­ra­nje mla­dom prin­cu da „pri­čvr­lji ne­što” do­li­ko­va­lo bi mo­žda ka­fan­skom je­zi­ku ovog vre­me­na, ali je te­ško po­ve­ro­va­ti da su se ta­kve pro­vo­da­džij­ske pre­po­ru­ke iz­go­va­ra­le kra­jem 12. ve­ka.

Du­go­na­ja­vlji­va­no emi­to­va­nje se­ri­je „Ne­ma­nji­ći” u pro­duk­ci­ji Jav­nog ser­vi­sa, kao naj­sku­plji pro­duk­cij­ski pro­je­kat u isto­ri­ji srp­ske te­le­vi­zi­je, na­i­la­zi na opreč­ne re­ak­ci­je gle­da­la­ca, ko­je su kul­mi­ni­ra­le sce­nom Rast­ko­vog ula­ska u mo­na­ški svet. Iza nje­ga, u ka­dru je fre­ska Sve­tog Sa­ve! Da­kle, naj­ve­ći srp­ski sve­ti­telj, osli­kan na zi­du ma­na­sti­ra, po­sma­tra sa­mog se­be u ra­noj mla­do­sti.

Pa­žlji­ve i ma­hom ma­li­ci­o­zne kri­ti­ča­re se­ri­je ne bi iz­ne­na­di­lo da u ne­kom od na­red­nih na­sta­va­ka Sa­va na­ru­či – Ka­ra­đor­đe­vu šnic­lu.

Izvor: politika.rs

Budi prvi koji komentariše

Ostavi komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena
Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.