Leutar.net Beseda o demokratiji, civilizaciji i kulturi
Lični stav

Beseda o demokratiji, civilizaciji i kulturi

21. februar 2019. LEUTAR 0

De­mo­kra­ti­ja je, ma ko­li­ko je sma­tra­li naj­bo­ljim od svih rđa­vih vi­do­va ljud­ske za­jed­ni­ce, isto­vre­me­no i njen naj­ne­pri­rod­ni­ji ob­lik. U pri­ro­di, ko­ja či­ni ge­net­sku osno­vu na­šeg po­sto­ja­nja, bi­li ver­ni­ci ili ne­ver­ni­ci, […]

Leutar.net Demokrate na papiru, podanici u praksi
Bosna i Hercegovina

Demokrate na papiru, podanici u praksi

10. februar 2017. LEUTAR 0

Politička kultura u BiH je samo formalno demokratska, a suštinski je podanička prema politici i vlasti. U tome se slažu sagovornici „EuroBlica“ koje smo zamolili da opišu stanje političke svijesti […]