Leutar.net Drva istovarili na stećke iz trećeg vijeka
Vijesti

Drva istovarili na stećke iz trećeg vijeka

16. septembar 2019. LEUTAR 0

GLAMOČ – Kulturno-obrazovnoj ustanovi Narodni univerzitet Glamoč prije više od dvadeset dana stigla su drva za ogrev, a palete sa okorcima, usljed nebrige pojedinaca, istovarene su, ni manje ni više, […]

Leutar.net Beseda o demokratiji, civilizaciji i kulturi
Lični stav

Beseda o demokratiji, civilizaciji i kulturi

21. februar 2019. LEUTAR 0

De­mo­kra­ti­ja je, ma ko­li­ko je sma­tra­li naj­bo­ljim od svih rđa­vih vi­do­va ljud­ske za­jed­ni­ce, isto­vre­me­no i njen naj­ne­pri­rod­ni­ji ob­lik. U pri­ro­di, ko­ja či­ni ge­net­sku osno­vu na­šeg po­sto­ja­nja, bi­li ver­ni­ci ili ne­ver­ni­ci, […]